Ερμηνεία

2.-(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“αρμόδια αρχή πιστοποίησης” σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ή εκπρόσωπό του.

“αστυνομικός” σημαίνει κάθε μέλος της Αστυνομίας.

“δείγμα αίματος” σημαίνει ικανοποιητικήν ποσότητα αίματος δι’ εργαστηριακήν ανάλυσιν.

“δείγμα εκπνοής” σημαίνει τοιαύτην ποσότητα εκπνοής η οποία θα εκρίνετο ικανοποιητική προς διενέργειαν προκαταρκτικής ή τελικής εξετάσεως.

“εκπνοή” σημαίνει τον εκπνεόμενον αέρα κατά την φυσικήν λειτουργίαν της αναπνοής.

“έντυπον αποτέλεσμα” σημαίνει την ένδειξιν περί της ποσότητος ή του ποσοστού αλκοόλης του περιεχομένου εις εξετασθέν δείγμα εκπνοής, την αυτομάτως παραγομένην υπό συσκευής και αποτυπουμένην επί τεμαχίου χάρτου ή ετέρου υλικού.

“Επόπτης” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Εποπτών Οδικών Μεταφορών (Εξουσίες και Ευθύνες) Νόμο∙

“εργαστηριακή ανάλυσις” σημαίνει την συνήθως εφαρμοζομένην επιστημονικήν μέθοδον δι’ ανίχνευσιν αλκοόλης εις το αίμα.

“ζώνη ασφαλείας” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Παράρτημα Ι της Οδηγίας 77/541/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1977, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις ζώνες ασφαλείας και στα συστήματα συγκρατήσεως των οχημάτων με κινητήρα όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2005/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

“ιατρός” σημαίνει παν πρόσωπον το οποίον είναι εγγεγραμμένον ως ιατρός δυνάμει των διατάξεων των περί εγγραφής Ιατρών Νόμων.

“κάθισμα” σημαίνει μια κατασκευή που αποτελεί τμήμα ενσωματωμένο ή μη στο σκελετό του οχήματος, περιλαμβανομένης της επένδυσης, η οποία συνιστά μια θέση καθήμενου για ένα ενήλικα και περιλαμβάνει τμήμα ενιαίας ευρύτερης κατασκευής το οποίο αντιστοιχεί σε μια θέση καθήμενου.

“καθορισθέν όριο” σημαίνει το όριο που καθορίζεται στο άρθρο 5, ανάλογα με την περίπτωση.

“με μέτωπο προς τα πίσω” σημαίνει το κάθισμα να είναι τοποθετημένο αντίθετα από την κανονική κατεύθυνση κίνησης του οχήματος·

“μηχανοκίνητο όχημα” σημαίνει όχημα με κινητήρα των κατηγοριών Μ1, Μ2, Μ3 και Ν1, Ν2 και Ν3, όπως αυτές ορίζονται στο Δέκατο Πέμπτο Παράρτημα των περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίες Μ, Ν και Ο), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους, Κανονισμών, τα οποία προορίζονται για οδική κυκλοφορία, έχουν τουλάχιστο τέσσερις τροχούς και αναπτύσσουν εκ κατασκευής, μέγιστη ταχύτητα άνω των 25 km/h·

“νοσοκομείον” σημαίνει παν δημόσιον ή ιδιωτικόν υποστατικόν εις το οποίον παρέχεται αποκλειστικώς ιατρική περίθαλψις.

“όχημα” σημαίνει οιονδήποτε μέσον διά την μεταφοράν προσώπων ή φορτίου, είτε κινούμενον διά μηχανής είτε άλλως, περιλαμβάνει δε οιανδήποτε άμαξαν συρομένην υπό ζώων, οιονδήποτε δίκυκλον, τρίκυκλον ή τετράκυκλον κινούμενον διά της ανθρωπίνης ενεργείας ως και παν άλλο μέσον κατεσκευασμένον ή διεσκευασμένον προς τον ως άνω σκοπόν.

“προκαταρκτική εξέταση” σημαίνει την εξέταση δείγματος εκπνοής προσώπου με συσκευή προκαταρκτικής εξέτασης.

“προσθία θέσις” σημαίνει την θέσιν εις ην κάθηται ο οδηγός μηχανοκινήτου οχήματος και την ετέραν (εάν υπάρχη) πλην της του οδηγού θέσιν την ευρισκομένην εις το πρόσθιον μέρος του οχήματος. Εις ην περίπτωσιν μηχανοκίνητον όχημα διαθέτει πλείονας των δύο προσθίας θέσεις, λαμβάνονται υπ’ όψιν διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου μόνον η θέσις του οδηγού του οχήματος και η απωτέρα της του οδηγού θέσις, αγνοουμένης πάσης μεταξύ αυτών θέσεως.

“πρότυπον” κέκτηται την έννοιαν την αποδιδομένην εις τον όρον τούτον υπό των περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητος Νόμων.

“συσκευή προκαταρκτικής εξέτασης” σημαίνει κάθε συσκευή που παρέχει ενδεικτική μέτρηση της ποσότητας ή του ποσοστού αλκοόλης που περιέχεται στην εκπνοή προσώπου και η οποία πληροί ένα από τα πρότυπα τα οποία εγκρίνονται με διατάγματα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

“σύστημα ασφαλείας” περιλαμβάνει τις ζώνες ασφαλείας και τα συστήματα συγκράτησης ή και συστήματα συγκράτησης για παιδιά·

“συσκευή τελικής εξέτασης” σημαίνει κάθε συσκευή που προσδιορίζει την ποσότητα την ποσότητα ή το ποσοστό αλκοόλης που περιέχεται στην εκπνοή προσώπου, πληροί ένα από τα πρότυπα τα οποία εγκρίνονται με διατάγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και παράγει έντυπο αποτέλεσμα.

“τελική εξέταση” σημαίνει την εξέταση δείγματος εκπνοής προσώπου με συσκευή τελικής εξέτασης.

“τροχαίον αδίκημα” σημαίνει παν αδίκημα διαπραττόμενον κατά παράβασιν των διατάξεων των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμων, των περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμων και των δυνάμει τούτων εκδοθέντων Κανονισμών, ως και του παρόντος Νόμου.

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Συγκοινωνιών και Έργων.

(2)Οι εν τω παρόντι Νόμω χρησιμοποιούμενοι όροι, οι μη άλλως οριζόμενοι, κέκτηνται την υπό των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμων αποδιδομένην εις αυτούς έννοιαν.