Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Οδικής Ασφάλειας Νόμος του 1986.