Σύσταση Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας

3.-(1) Συνιστάται στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Εργων, Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, το οποίο απαρτίζεται από τους ακόλουθους:

(α) τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Εργων ως Προέδρο· και

(β) τους ακόλουθους ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους αυτών, ως μέλη:

(i) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

(ii) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών.

(iii) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

(iv) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας.

(v) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών.

(vi) τον Αρχηγό Αστυνομίας.

(vii) το Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

(viii) το Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. και

(ix) τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου.

(2) Στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας συμμετέχει και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

(3) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Υπουργού Συγκοινωνιών και Εργων, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Εργων εκτελεί χρέη Προέδρου.

(4) Κάθε θέμα διαδικασίας, περιλαμβανομένου και του θέματος της απαρτίας, ρυθμίζεται από το Συμβούλιο Oδικής Ασφάλειας.