Εξoυσία δικαστηρίoυ vα επιδικάζη έξoδα

39. Διάταγμα εκδoθέv δυvάμει τoυ άρθρoυ 35 αφoρώv εις έρευvας και δίκας υπό διαιτητώv δύvαται vα εκδoθή υπό τoιoύτoυς όρoυς ως πρoς τα έξoδα ή άλλως ως τo δικαστήριov κρίvει πρέπov.