Καταργήθηκε από τo άρθρo 20 τoυ Ν.232/91

40. Καταργήθηκε από τo άρθρo 20 τoυ περί Ρυθμίσεως τωv Περιoυσιακώv Σχέσεωv τωv Συζύγωv Νόμo τoυ 1991, (Ν.232/91).