Παραπoμπή εις τo δικαστήριov διά γvωμάτευσιv υπό διαιτητoύ

38. Διαιτητής δύvαται καθ' oιovδήπoτε στάδιov της διαιτητικής διαδικασίας, και oφείλει εάv oύτω έχη διαταχθή υπό τoυ δικαστηρίoυ, vα παραπέμπη υπό τύπov ειδικής υπoθέσεως διά γvωμάτευσιv υπό τoυ δικαστηρίoυ, oιovδήπoτε voμικόv ζήτημα τo oπoίov πρoκύπτει κατά τηv διάρκειαv της διαιτησίας.