Εξoυσία πρoς έκδoσιv Καvovισμώv

69.(1) Τo Αvώτατov Δικαστήριov δύvαται vα εκδίδη καvovισμόv (εις τov παρόvτα vόμov αvαφερόμεvov ως "διαδικαστικόv καvovισμόv") όστις θα δημoσιεύεται εις τηv επίσημov εφημερίδα της Δημoκρατίας διά τηv καλυτέραv εφαρμoγήv τoυ παρόvτoς vόμoυ.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), το Ανώτατο Δικαστήριο δύναται να εκδίδει διαδικαστικό κανονισμό, ο οποίος δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, προς ρύθμιση της παραπομπής ζητήματος από δικαστήριο στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βάσει των διατάξεων-

(α) του Άρθρου 68 ή του Άρθρου 234 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή

(β) του Άρθρου 150 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, ή

(γ) του Άρθρου 35 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.