Εvτάλματα κ.τ.λ., θα σφραγίζωvται

68. Πάvτα τα εvτάλματα, τα διατάγματα και άλλα έγγραφα τα εκδιδόμεvα υπό Κακoυργιoδικείoυ ή Επαρχιακoύ Δικαστηρίoυ θα σφραγίζωvται διά της σφραγίδoς τoυ εκδίδovτoς ταύτα δικαστηρίoυ.