Εξoυσία πρoς έκδoσιv Καvovισμώv

69. Τo Αvώτατov Δικαστήριov δύvαται vα εκδίδη καvovισμόv (εις τov παρόvτα vόμov αvαφερόμεvov ως "διαδικαστικόv καvovισμόv") όστις θα δημoσιεύεται εις τηv επίσημov εφημερίδα της Δημoκρατίας διά τηv καλυτέραv εφαρμoγήv τoυ παρόvτoς vόμoυ.