Χαρτί και βαφές για κατασκευή γραμματοσήμων

358. Όποιος, χωρίς νόμιμη εξουσία ή δικαιολογία της οποίας έχει και το βάρος της απόδειξης-

(α) κατασκευάζει ή αρχίζει ή προπαρασκευάζει την κατασκευή ή χρησιμοποιεί για ταχυδρομικούς σκοπούς ή έχει στην κατοχή του ή διαθέτει απομίμηση ή παράσταση σε χαρτί ή άλλο υλικό, οποιουδήποτε ενσήμου που χρησιμοποιείται ως δηλωτικό οποιουδήποτε ποσού ταχυδρομικού τέλους της Δημοκρατίας ή κάποιας ξένης χώρας ή

(β) κατασκευάζει ή επισκευάζει ή αρχίζει ή προπαρασκευάζει την κατασκευή ή επισκευή ή χρησιμοποιεί ή έχει στην κατοχή του ή διαθέτει, βαφή, πλάκα, όργανο ή υλικό για την κατασκευή τέτοιας απομίμησης ή παράστασης,

είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου ή σε χρηματική ποινή χίλιων λιρών τα γραμματόσημα, ένσημα καθώς και κάθε άλλο τέτοιο πράγμα όπως αναφέρονται πιο πάνω, τα οποία δυνατόν να ανευρεθούν στην κατοχή του, κατάσχονται.

Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, το οποίο φέρεται επίσημα ως δηλωτικό ποσό ταχυδρομικού τίτλους οποιασδήποτε χώρας, θεωρείται ότι χρησιμοποιείται επίσημα για ταχυδρομικούς σκοπούς στη χώρα αυτή μέχρι απόδειξης του αντιθέτου.