Κατοχή βαφής χρησιμοποιούμενης για την κατασκευή χαρτοσήμων

357. Όποιος, χωρίς νόμιμη εξουσία ή δικαιολογία, της οποίας έχει και το βάρος της απόδειξης-

(α) κατασκευάζει, ή επισκευάζει ή αρχίζει ή προπαρασκευάζει την κατασκευή ή την επισκευή ή τη χρήση ή γνωρίζει ότι έχει στην κατοχή του ή διαθέτει, βαφή, πλάκα ή όργανο, κατάλληλα να δημιουργήσουν αποτύπωμα που προσομοιάζει με αυτό που δημιουργήθηκε με βαφή, πλάκα ή όργανο, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή ενσήμου, σφραγιστού ή κινητού που χρησιμοποιήθηκε για σκοπούς δημοσίων προσόδων ή του Τμήματος Ταχυδρομείων ή Τηλεγραφείων στη Δημοκρατία ή σε ξένη χώρα ή κατάλληλα να παράξουν εντός ή σε χαρτί λέξεις, αριθμούς ή σχήματα, γράμματα, σημεία ή γραμμές που προσομοιάζουν με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν εντός ή σε χαρτί που παρέχεται ειδικά για οποιοδήποτε τέτοιο σκοπό από την αρμόδια αρχή ή

(β) γνωρίζει ότι έχει στην κατοχή του ή διαθέτει χαρτί ή άλλο υλικό τα οποία έχουν σε αυτά τα αποτυπώματα τέτοιας βαφής, πλάκας, ή οργάνου ή χαρτί που έχει πάνω ή εντός του τέτοιες λέξεις, αριθμούς ή σχήματα, γράμματα, σημεία ή γραμμές όπως αναφέρεται πιο πάνω,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.