Κατοχή πλάκας ή οργάνου χρησιμοποιούμενου για την κατασκευή σφραγίδων

359. Όποιος, χωρίς νόμιμη εξουσία ή δικαιολογία, της οποίας έχει και το βάρος της απόδειξης-

(α) κατασκευάζει ή επισκευάζει ή αρχίζει ή προπαρασκευάζει την κατασκευή ή επισκευή ή γνωρίζει ότι έχει στην κατοχή του ή διαθέτει πλάκα ή όργανο, κατάλληλα να δημιουργήσουν αποτύπωμα που προσομοιάζει με αυτό που δημιουργήθηκε από την πλάκα ή όργανο που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή σφραγίδας, σφραγιστής ή κινητής, που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της δημόσιας υπηρεσίας ή από τον εκάστοτε κοινοτάρχη χωριού, δημοτική αρχή, πιστοποιούντα υπάλληλο ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι διορισμένο κανονικά σύμφωνα με το νόμο να χρησιμοποιεί σφραγίδα, ή κατάλληλα να παράξουν εντός ή σε χαρτί λέξεις, αριθμούς ή σχήματα, γράμματα, σημεία ή γραμμές, που προσομοιάζουν με αυτά που χρησιμοποιούνται εντός ή σε χαρτί που παρέχεται ειδικά με οποιοδήποτε τέτοιο σκοπό από την αρμόδια αρχή ή

(β) γνωρίζει ότι έχει στην κατοχή του ή διαθέτει χαρτί ή άλλο υλικό τα οποία έχουν σε αυτά το αποτύπωμα τέτοιας πλάκας ή οργάνου ή χαρτί που έχει πάνω ή σε αυτό τέτοιες λέξεις, αριθμούς ή σχήματα, γράμματα, σημεία ή γραμμές όπως αναφέρεται πιο πάνω,

είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου ή σε χρηματική ποινή χίλιων λιρών.