Κατοχή εγγράφων στασιαστικού περιεχομένου και δημοσίευση κλπ. προπαγανδιστικής ύλης παράνομου συνδέσμου

59. Όποιος-

(α) διαβιβάζει ταχυδρομικώς ή, χωρίς νόμιμη εξουσία ή δικαιολογία της οποίας έχει και το βάρος της απόδειξης, έχει στην κατοχή του βιβλίο, περιοδικό, φυλλάδιο, τοιχοκόλληση, προκήρυξη, εφημερίδα, επιστολή ή άλλο έγγραφο στασιαστικού περιεχομένου με την έννοια του άρθρου 48 ή

(β) εκτυπώνει, δημοσιεύει, πωλεί ή εκθέτει για πώληση, διαβιβάζει ταχυδρομικώς ή, χωρίς νόμιμη εξουσία ή δικαιολογία της οποίας έχει και το βάρος της απόδειξης, έχει στην κατοχή του βιβλίο, περιοδικό, φυλλάδιο, τοιχοκόλληση, προκήρυξη, εφημερίδα, επιστολή ή άλλο έγγραφο ή γραπτό, που συνηγορεί στη διενέργεια ή ενθαρρύνει τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις οριζόμενες ως αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 63, ή ότι εκδόθηκε ή που φαίνεται ότι εκδόθηκε από παράνομο σύνδεσμο ή για λογαριασμό ή για το συμφέρο τέτοιου συνδέσμου,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων, κατάσχεται όμως κάθε βιβλίο, περιοδικό, φυλλάδιο, τοιχοκόλληση, προκήρυξη, εφημερίδα, επιστολή ή άλλο έγγραφο ή γραπτό σε συνάφεια με το οποίο επιτεύχθηκε η καταδίκη του.