Παροχή συνδρομής για τη διαφυγή προσώπου που τελεί υπό νόμιμη κράτηση

129. Πρόσωπο το οποίο παρέχει συνδρομή σε πρόσωπο που τελεί υπό νόμιμη κράτηση για να διαφύγει της κράτησής του ή μεταφέρει ή μεριμνά να μεταφερθεί οτιδήποτε εντός της φυλακής ή των αστυνομικών κρατητηρίων, το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει τη διαφυγή του προσώπου που τελεί υπό νόμιμη κράτηση, είναι ένοχο κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.