Συμμετοχή σε ανταπεργία ή απεργία κατά τη διάρκεια της ισχύος προκήρυξης

65. Όποιος κατά τη διάρκεια της ισχύος της αναφερόμενης προκήρυξης στο άρθρο 64 συμμετέχει ή συνεχίζει ή διεγείρει, παροτρύνει, βοηθά ή ενθαρρύνει τη συμμετοχή ή τη συνέχιση ανταπεργίας ή απεργίας σε συνάφεια με την απασχόληση στη μεταφορά ή σε σχέση με τη μεταφορά αγαθών ή επιβατών στις εμπορικές συναλλαγές ή στο εμπόριο με άλλες χώρες ή εντός της Δημοκρατίας ή σε συνάφεια με την απασχόληση στην παροχή δημόσιας υπηρεσίας ή σε σχέση με την παροχή δημόσιας υπηρεσίας στη Δημοκρατία οποιουδήποτε Κυβερνητικού Τμήματος ή δημοτικής αρχής στη Δημοκρατία, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου.