Εργατικές αναταραχές. Κήρυξη έκτακτης ανάγκης

64. Σε οποιοδήποτε χρόνο, κατά τον οποίο το Υπουργικό Συμβούλιο είναι της γνώμης ότι επικρατεί στη Δημοκρατία σοβαρή εργατική αναταραχή που επηρεάζει με δυσμένεια ή που απειλεί τις εμπορικές συναλλαγές ή το εμπόριο με άλλες χώρες ή εντός της Δημοκρατίας με προκήρυξη του, δύναται να κηρύξει τη Δημοκρατία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους σκοπούς του άρθρου αυτού τέτοια προκήρυξη δυνατόν να παραμείνει σε ισχύ μέχρι να ανακληθεί.