Είδη ποινών

26. Το Δικαστήριο δύναται να επιβάλει τις ακόλουθες ποινές:

(α) φυλάκιση διά βίου

(β) φυλάκιση

(γ) χρηματική ποινή

(δ) καταβολή αποζημίωσης

(ε) παροχή εγγύησης για την τήρηση της τάξης και καλή διαγωγή ή για προσέλευση για ακρόαση δικαστικής απόφασης

(στ) επιτήρηση

(ζ) οποιαδήποτε άλλη ποινή ή μεταχείριση επιβάλλεται δυνάμει άλλου νόμου.