Περιστάσεις κατά τις οποίες ο εξαναγκασμός αποτελεί υπεράσπιση

54. Όποιος ορκίζεται ή δίνει υπόσχεση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 52 και 53 δεν δύναται να επικαλεστεί υπέρ του για την υπεράσπιση του το γεγονός ότι διέπραξε με τέτοιο τρόπο κατόπι εξαναγκασμού, εκτός αν, εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ορκωμοσία ή την υπόσχεση ή αν εμποδίζεται λόγω άσκησης βίας σε αυτόν ή λόγω ασθένειας, εντός δεκατεσσάρων ημερών από την άρση τέτοιου εμποδίου, δηλώσει με ένορκη καταγγελία σε όργανο τήρησης της τάξης, ή εφόσον είναι στην ενεργό υπηρεσία των στρατιωτικών δυνάμεων της Δημοκρατίας, ή της αστυνομικής δύναμης, δηλώσει με ένορκη καταγγελία όπως αναφέρεται πιο πάνω ή καταγγείλει στο διοικητή του οτιδήποτε το οποίο γνωρίζει σχετικά, περιλαμβανόμενα μερικά από τα πρόσωπα, είτε που μετείχαν της επαγωγής ή της δόσης του όρκου ή της υπόσχεσης, είτε παρευρίσκονταν σε αυτή, καθώς και το χρόνο και τόπο στον οποίο έγιναν όλα τα πιο πάνω.