Άλλοι παράνομοι όρκοι για διάπραξη ποινικών αδικημάτων

53. Όποιος-

(α) επάγει όρκο, ή παρευρίσκεται και συναινεί στην επαγωγή όρκου ή υπόσχεσης που έχει θέση όρκου, που σκοπεύει να δεσμεύσει αυτόν που ορκίζεται να ενεργήσει με οποιοδήποτε από τους πιο κάτω τρόπους, δηλαδή-

(i) να ασχοληθεί με επιχειρήσεις ανταρσίας ή στασιαστικής ενέργειας

(ii) να διαπράξει οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με θανατική ποινή

(iii) να διαταράξει την κοινή ειρήνη

(iv) να συμμετέχει σε σύνδεσμο, οργάνωση ή ομοσπονδία που συγκροτείται για το σκοπό διενέργειας οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις

(v) να υπακούει στις διαταγές ή τις εντολές επιτροπής ή ένωσης προσώπων που δεν είναι συγκροτημένα νόμιμα ή αρχηγού ή διοικητού ή οποιουδήποτε προσώπου που δεν έχει εξουσία γι αυτό σύμφωνα με το νόμο

(vi) να μην καταγγείλει ή να μην καταθέσει εναντίον οποιουδήποτε από τους συνεργάτες ή ομόσπονδους του ή άλλου προσώπου

(vii) να μην αποκαλύψει παράνομο σύνδεσμο, οργάνωση ή ομοσπονδία, ή παράνομη πράξη που έγινε ή που πρόκειται να γίνει ή παράνομο όρκο ή υπόσχεση, που τυχόν επάχθηκε ή εδόθηκε ή που αναλήφθηκε από τον ίδιο ή άλλο πρόσωπο, ή τη σημασία τέτοιου όρκου ή τέτοιας υπόσχεσης ή

(β) δίνει τέτοιο όρκο ή παρέχει τέτοια υπόσχεση που δεν εξαναγκάζεται για αυτό,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.