Συμμετοχή σε παράνομο σύνδεσμο παράνομος

56.-(1) Όποιος συμμετέχει σε παράνομο σύνδεσμο είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων.

(2) Όποιος έχει αξίωμα ή θέση σε παράνομο σύνδεσμο ή ασκεί τα πρέποντα καθήκοντα σε τέτοιο αξίωμα ή σε θέση ή ενεργεί ως αντιπρόσωπος παράνομου συνδέσμου ή ως δάσκαλος σε οποιοδήποτε ίδρυμα ή διευθυνόμενο σχολείο από παράνομο σύνδεσμο ή δυνάμει εξουσιοδότησης ή προφανής εξουσιοδότησης παράνομου συνδέσμου, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.

(3) Όποιος παρευρίσκεται σε συνέλευση παράνομου συνδέσμου ή μελών του ή προσώπων που συνηγορούν στη διενέργεια ή που ενθαρρύνουν τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις οριζόμενες αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 63 ή έχει στην κατοχή ή υπό τη φύλαξη του σήμα, βιβλίο αποδείξεων μελών ή οποιαδήποτε επιστολή ή έγγραφο, που οποτεδήποτε εκδόθηκε, το οποίο φαίνεται να εξυπακούει ιδιότητα μέλους παράνομου συνδέσμου ή εξουσιοδότηση από παράνομο σύνδεσμο ή σχέση με παράνομο σύνδεσμο, συμπεραίνεται ότι είναι μέλος παράνομου συνδέσμου, εκτός αν ή μέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο.