Περικοπή

351. Όποιος, χειρίζεται χρυσό ή αργυρό νόμισμα που κυκλοφορεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαττώνεται το βάρος του, με σκοπό αφού τύχει τέτοιου χειρισμού, να είναι δυνατόν να θεωρηθεί αυτό ότι είναι το χρυσό ή το αργυρό που κυκλοφορεί, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.