Κατοχή αποκομμάτων

352. Όποιος, παράνομα έχει στην κατοχή του ή διαθέτει ρινίσματα ή αποκόμματα χρυσού ή αργυρού ή χρυσό ή αργυρό υπό τη μορφή ράβδων, σκόνης, διάλυσης ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, που προήλθαν από το χειρισμό του χρυσού ή του αργυρού που κυκλοφορεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαττώνεται το βάρος του, γνωρίζοντας ότι αυτά προήλθαν με αυτό τον τρόπο, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα επτά χρόνια.