Παραβίαση κατάσχεσης

131. Όποιος εν γνώσει του και με σκοπό παρεμπόδισης ή ματαίωσης της κατάσχεσης ή εντάλματος παίρνει, μετακινεί, κατακρατεί, κρύβει ή διαθέτει πράγμα που κατασχέθηκε ή που πάρθηκε δυνάμει εξουσιοδότησης Δικαστηρίου, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων.