Άρνηση ή παραμέληση παροχής συνδρομής για την πρόληψη εγκλήματος

130. Όποιος, όταν διαταχθεί νόμιμα από δημόσιο λειτουργό, όργανο τήρησης της τάξης ή άλλο πρόσωπο να παρέχει συνδρομή για την πρόληψη εγκλήματος ή για τη σύλληψη οποιουδήποτε προσώπου ή για την αποτροπή ελευθέρωσης ή της απόδρασης οποιουδήποτε προσώπου, αρνείται ή παραμελεί να παρέχει την απαιτούμενη συνδρομή στο μέτρο των δυνάμεων του, είναι ένοχος πλημμελήματος.