Παρεμπόδιση δικαστικών λειτουργών

132. Όποιος εσκεμμένα παρεμποδίζει ή αντιστέκεται σε πρόσωπο, το οποίο νόμιμα του ανατέθηκε η εκτέλεση διατάγματος ή εντάλματος Δικαστηρίου, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου.