Να δανείζει, κλπ. πιστοποιητικό για πλαστοπροσωπία

363. Όποιος, είναι πρόσωπο στο οποίο εκδόθηκε δυνάμει νόμιμης εξουσίας έγγραφο που πιστοποιά ότι αυτός κατέχει τα αναγνωρισμένα προσόντα σύμφωνα με το νόμο για οποιοδήποτε σκοπό ή ότι κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ή ότι δικαιούται να εξασκεί κάποιο επάγγελμα, επιτήδευμα ή επιχείρηση ή ότι έχει οποιοδήποτε δικαίωμα ή προνόμιο ή ότι απολαύει οποιοδήποτε βαθμό ή θέση, πωλεί, δίνει ή δανείζει το έγγραφο σε άλλο πρόσωπο, με σκοπό όπως το άλλο πρόσωπο να παραστήσει τον εαυτό του ότι είναι το κατονομαζόμενο πρόσωπο στο έγγραφο, είναι ένοχος πλημμελήματος.