Πλαστοπροσωπία προσώπου κατονομαζόμενου σε πιστοποιητικό

362. Όποιος θέτει σε κυκλοφορία έγγραφο που εκδόθηκε σε άλλο πρόσωπο, δυνάμει νόμιμης εξουσίας, και το οποίο πιστοποιά ότι το πρόσωπο αυτό κατέχει τα αναγνωρισμένα προσόντα σύμφωνα  με το νόμο για οποιοδήποτε σκοπό ή ότι κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ή ότι δικαιούται να εξασκεί κάποιο επάγγελμα επιτήδευμα ή επιχείριση ή ότι έχει οποιοδήποτε δικαίωμα ή προνόμιο ή ότι απολαύει οποιοδήποτε βαθμό ή θέση και παριστάνει τον εαυτό του ψευδώς ότι είναι το κατονομαζόμενο πρόσωπο στο έγγραφο, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος του ίδιου είδους και υπόκειται στην ίδια ποινή ωσάν να είχε πλαστογραφήσει το έγγραφο.