Αποχωρισμός πράγματος με σκοπό κλοπής

277. Όποιος καθιστά κάποιο πράγμα κινητό με σκοπό να το κλέψει, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται στην ίδια ποινή ωσάν είχε κλέψει το πράγμα μετά τη μετατροπή του σε κινητό πράγμα.