Δόλιες ενέργειες σε ορυκτά στα μεταλλεία

278. Όποιος αποκτά κατοχή, αποκρύβει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει μετάλλευμα, μέταλλο ή ορυκτό εντός ή γύρω από το μεταλλείο, με σκοπό καταδολίευσης οποιουδήποτε προσώπου, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων.