Δόλια ιδιοποίηση ενέργειας ή τρεχούμενου ύδατος

279.-(1) Όποιος με δόλιο τρόπο αφαιρεί ή παροχετεύει για δική του χρήση ή για χρήση κάποιου άλλου, μηχανική, φωτιστική ή ηλεκτρική ενέργεια, που παράγεται από μηχανή, συσκευή ή ύλη που ανήκει σε άλλο, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων.

(2) Όποιος με δόλιο τρόπο αφαιρεί ή παροχετεύει για δική του χρήση ή για χρήση κάποιου άλλου τρεχούμενο νερό που ανήκει σε άλλο, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων.