Κεφάλαια, κλπ. τα οποία κατέχονται δυνάμει εντολής

257. Όταν κάποιο πρόσωπο, είτε μόνο είτε από κοινού με άλλο, πάρει κάποιο  χρηματικό ποσό ή αξιόγραφο ή πληρεξούσιο έγγραφο πώλησης, υποθήκευσης, ενεχυρίασης ή άλλης διάθεσης οποιασδήποτε περιουσίας, η οποία δύναται να αποτελέσει αντικείμενο κλοπής ή όχι, με την εντολή σε κάθε μια περίπτωση όπως το χρηματικό αυτό ποσό ή μέρος αυτού ή οποιοδήποτε άλλο ποσό που λήφθηκε σε αντάλλαγμα αυτού ή μέρος αυτού ή το προϊόν, ή μέρος του προϊόντος τέτοιου αξιόγραφου, ή τέτοιας υποθήκης ή ενέχυρου ή άλλης διάθεσης, να διατεθεί για σκοπό ή να καταβληθεί σε πρόσωπο, όπως ορίζεται στην εντολή, το πιο πάνω χρηματικό ποσό και προϊόν θεωρούνται ότι ανήκουν στο πρόσωπο, για το οποίο λήφθηκε τέτοιο χρηματικό ποσό, αξιόγραφο ή πληρεξούσιο έγγραφο μέχρι να εκτελεστεί τέτοια εντολή.