Ειδικές περιπτώσεις..

256.-(1) Δεν θεωρείται ως κλοπή από πράκτορα ή από αντιπρόσωπο η ενεχυρίαση ή η παραχώρηση δικαιώματος επίσχεσης αγαθών ή τίτλου ιδιοκτησίας σε αγαθά εμπιστευμένα σε αυτό για το σκοπό πώλησης ή με άλλο τρόπο, για χρηματικό ποσό που δεν υπερβαίνει το οφειλόμενο σε αυτό από τον αντιπροσωπευόμενο κατά το χρόνο της ενεχυρίασης ή της παραχώρησης του δικαιώματος επίσχεσης, μαζί με το ποσό συναλλαγματικής ή γραμματίου σε διαταγή, τα οποία αυτός αποδέκτηκε ή έκδωσε εκ μέρους ή για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου.

(2) Όταν υπηρέτης, κατά παράβαση των διαταγών του κυρίου του, αφαιρεί από την κατοχή του, τρόφιμα για τη διατροφή ζώου που ανήκει στον κύριο ή που βρίσκεται στην κατοχή του κυρίου του, τέτοια αφαίρεση δεν θεωρείται κλοπή.