Κεφάλαια, κλπ. που λήφθηκαν από αντιπροσώπους πώλησης

258. Όταν κάποιο πρόσωπο, είτε μόνο είτε από κοινού με άλλο, πάρει από άλλο οποιαδήποτε περιουσία με όρους οι οποίοι τον εξουσιοδοτούν να πωλήσει ή να διαθέσει αυτή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και τον εντέλλει να πληρώσει το προϊόν από την περιουσία, ολικά ή μερικά ή να δώσει λογαριασμό για αυτό ή να παραδώσει εκείνο που πήρε σε αντάλλαγμα της περιουσίας στο πρόσωπο από το οποίο λήφθηκε ή σε κάποιο άλλο πρόσωπο, το προϊόν αυτό από την περιουσία και ο,τιδήποτε έχει ληφθεί με αυτό τον τρόπο σε αντάλλαγμα αυτής θεωρούνται ότι ανήκουν στο πρόσωπο από το οποίο η περιουσία λήφθηκε με τέτοιο τρόπο, μέχρι να διατεθούν σύμφωνα με τους όρους με τους οποίους λήφθηκε η περιουσία, εκτός αν αυτοί διαλαμβάνουν ότι το προϊόν είναι δυνατόν να καταχωριστεί σε χρεωστικό πιστωτικό λογαριασμό μεταξύ αυτού και του προσώπου στο οποίο οφείλει να πληρώσει αυτό ή να δώσει λογαριασμό για αυτό και ότι η σχέση οφειλέτη-πιστωτή θα υφίσταται μόνο μεταξύ εκείνων που είναι σχετικά με αυτό.