Καταρτισμός εγγράφων χωρίς εξουσία

343. Όποιος, με σκοπό καταδολίευσης-

(α) χωρίς νόμιμη εξουσία ή δικαιολογία, καταρτίζει, υπογράφει ή εκτελεί εκ μέρους, στο όνομα, ή για λογαριασμό άλλου, είτε με εξουσιοδότηση είτε με άλλο τρόπο, οποιοδήποτε έγγραφο ή γραπτό ή

(β) εν γνώσει θέτει σε κυκλοφορία οποιοδήποτε έγγραφο ή γραπτό που με τον πιο πάνω τρόπο καταρτίστηκε, υπογράφτηκε ή εκτελέστηκε από άλλο,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.