Ενέργειες σε βάρος της κυριαρχίας της Δημοκρατίας κ.λ.π.

47.-(1) Οποιοσδήποτε προβαίνει σε οποιαδήποτε  ενέργεια δημοσίως, με πρόθεση-

(α) Να επιφέρει αλλαγή στην κυριαρχία της Δημοκρατίας, ή

(β) να προωθήσει εχθρότητα μεταξύ των κοινοτήτων, των θρησκευτικών ομάδων, λόγω της φυλής, της θρησκείας, του χρώματος ή του φύλου του,

είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι πέντε ετών.