Ορισμός στασιαστικής πρόθεσης και αγαθής πρόθεσης

48. [Διαγράφηκε]