Ορισμός στασιαστικής πρόθεσης και αγαθής πρόθεσης

48. Στην έννοια του άρθρου 47, στασιαστική είναι η πρόθεση-

(α) για πρόκληση μίσους, περιφρόνησης ή δυσαρέσκειας που στρέφεται εναντίον της νόμιμης Κυβέρνησης της Δημοκρατίας ή

(β) για να επιφέρει αλλαγή στην κυριαρχία της Δημοκρατίας ή

(γ) για διέγερση των πολιτών ή των κατοίκων της Δημοκρατίας σε απόπειρα να επιφέρουν μεταβολή, με άλλο τρόπο ή με νόμιμα μέσα, οποιουδήποτε από τους νόμους που επικρατούν στην Δημοκρατία ή

(δ) για πρόκληση μίσους ή περιφρόνησης ή δυσαρέσκειας που στρέφεται εναντίον της απονομής της δικαιοσύνης στη Δημοκρατία ή

(ε) για πρόκληση αισθημάτων δυσφορίας ή δυσαρέσκειας μεταξύ των υπηκόων ή των κατοίκων της Δημοκρατίας ή

(στ) για προώθηση αισθημάτων κακής διάθεσης και εχθρότητας μεταξύ των διάφορων κοινοτήτων ή τάξεων του πληθυσμού της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι είναι νόμιμο για κάθε πρόσωπο-

(i) να προσπαθεί με καλή πίστη να αποδείξει ότι η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας παραπλανήθηκε ή έσφαλε σε κάποιο από τα μέτρα που ελήφθηκαν από αυτή ή

(ii) να υποδεικνύει με καλή πίστη, για το σκοπό να θεραπευτούν αυτά, σφάλματα μειονεκτήματα της διακυβέρνησης ή του καθεστώτος που επικρατεί σύμφωνα με το νόμο, ή της νομοθεσίας, ή της απονομής της δικαιοσύνης ή

(iii) να πείθει με καλή πίστη τους υπηκόους ή τους κατοίκους της Δημοκρατίας σε απόπειρα να επιφέρουν μεταβολή, με τη χρήση νόμιμων μέσων, οποιουδήποτε νόμιμου θεσμού εξαιρούμενου του αναφερομένου στην παράγραφο (β) του άρθρου αυτού ή

(iv) να υποδεικνύει με καλή πίστη, με σκοπό άρσης τους, ζητήματα που προκαλούν ή που τείνουν να προκαλέσουν αισθήματα κακής διάθεσης και έχθρας μεταξύ διάφορων κοινοτήτων ή τάξεων του πληθυσμού της Δημοκρατίας.