Ψευδείς λογαριασμοί με σκοπό καταδολίευσης

313. Όποιος, ενώ είναι γραμματέας ή υπηρέτης ή απασχολούμενος ή αν ενεργεί υπό την ιδιότητα γραμματέα ή υπηρέτη διαπράττει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις με σκοπό καταδολίευσης, δηλαδή-

(α) καταστρέφει, αλλοιώνει, ακρωτηριάζει ή παραποιεί βιβλίο, έγγραφο, αξιόγραφο ή λογαριασμό που ανήκουν ή είναι στην κατοχή του εργοδότη του ή οποιαδήποτε καταχώριση σε οποιοδήποτε τέτοιο βιβλίο, έγγραφο ή λογαριασμό ή έχει σχέση με οποιαδήποτε τέτοια πράξη ή

(β) προβαίνει σε ψευδή καταχώριση, σε οποιοδήποτε βιβλίο, έγγραφο ή λογαριασμό ή έχει σχέση με οποιαδήποτε τέτοια καταχώριση ή

(γ) παραλείπει να καταχωρίσει κάποιο ουσιώδες στοιχείο σε οποιοδήποτε τέτοιο βιβλίο, έγγραφο ή λογαριασμό ή έχει σχέση με οποιαδήποτε τέτοια παράλειψη,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.