Ψευδείς λογαριασμοί από δημόσιους λειτουργούς

314. Όποιος, ενώ είναι λειτουργός επιφορτισμένος με την παραλαβή, φύλαξη ή διαχείριση οποιουδήποτε μέρους των δημοσίων προσόδων ή περιουσίας, γνωρίζει ότι δίνει ψευδή δήλωση ή απολογισμό για χρήματα ή περιουσία που λήφθηκαν από αυτόν ή που εμπιστεύθηκαν σε αυτόν ή για οποιοδήποτε υπόλοιπο χρημάτων ή περιουσίας που είναι στην κατοχή ή τον έλεγχο του, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων.