Απαίτηση περιουσίας με γραπτές απειλές

287. Όποιος, με σκοπό να αποσπάσει ή να προσποριστεί ο,τιδήποτε από άλλο, και ενώ γνωρίζει το περιεχόμενο του γραπτού, συντελεί ώστε να πάρει από άλλο γραπτό με το οποίο απαιτείται ο,τιδήποτε από οποιοδήποτε χωρίς εύλογη ή πιθανή αιτία και με το οποίο απειλείται να προξενηθεί βλάβη ή οποιοδήποτε είδος ζημιάς εναντίον άλλου, είτε από τον υπαίτιο είτε από τρίτο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τέτοια απαίτηση, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων.