Διασάλευση της τάξης και πειθαρχίας στο στρατό

44Α.-(1) Όποιος προβαίνει κακόβουλα σε οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στη διασάλευση της τάξης και της πειθαρχίας στο στρατό, είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού “στρατός” περιλαμβάνει το στρατό της Δημοκρατίας, την Εθνική Φρουρά και κάθε άλλη στρατιωτική δύναμη που ιδρύεται με νόμο.

(3) Κάθε ποινική δίωξη δυνάμει του παρόντος άρθρου ασκείται κατόπι έγκρισης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.