Πειρατεία

69. Όποιος προβαίνει σε πράξεις που συνιστούν πειρατεία είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου “πειρατεία” συνιστούν οι ακόλουθες πράξεις:

(α) Κάθε παράνομη πράξη βίας ή κράτησης ή κάθε πράξη διαρπαγής που διαπράττεται για ιδιωτικούς σκοπούς από το πλήρωμα ή από τους επιβάτες ιδιωτικού πλοίου ή αεροσκάφους και που κατευθύνεται-

(i) στα διεθνή ύδατα εναντίον άλλου πλοίου ή στο διεθνή εναέριο χώρο εναντίον άλλου αεροσκάφους ή εναντίον προσώπων ή περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται πάνω στο πλοίο ή στο αεροσκάφος αυτό

(ii) εναντίον πλοίου, αεροσκάφους, προσώπων ή περιουσιακών στοιχείων σε τόπο εντός ή εκτός της δικαιοδοσίας της Δημοκρατίας.

(β) Κάθε πράξη εκούσιας συμμετοχής στη λειτουργία πλοίου ή αεροσκάφους εν γνώσει των γεγονότων που καθιστούν το πλοίο ή το αεροσκάφος αυτό πειρατικό.

(γ) Κάθε πράξη υποκίνησης ή σκόπιμης διευκόλυνσης μιας από τις πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) πιο πάνω.