Συνάθροιση με σκοπό λαθρεμπορίας

93. Τρεις ή περισσότεροι συναθροιζόμενοι, για το σκοπό εκφόρτωσης από πλοίο, μεταφοράς ή απόκρυψης αγαθών τα οποία υπόκεινται σε τελωνειακούς δασμούς και σε κατάσχεση δυνάμει της τελωνειακής νομοθεσίας που εκάστοτε είναι σε ισχύ, είναι ένοχοι πλημμελήματος, ο καθένας δε από αυτούς υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση ενός χρόνου.