Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ, το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου έχει ενταχθεί στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2022,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, για την άσκηση των εργασιών που σχετίζονται με τη λειτουργία του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και για άλλες συναφείς εργασίες απαιτείται προσωπικό με πείρα,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, οι κάτοχοι οργανικών θέσεων, καθώς και οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου, πριν από την ένταξή του στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ασκούσαν καθήκοντα σχετικά με τη λειτουργία του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση των πιο πάνω εργασιών που αφορούν τη λειτουργία του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου,

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μεταφοράς του Προσωπικού του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Νόμος του 2022.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου» ή «ΑΞΙΚ» σημαίνει δημόσια σχολή, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμου·

«Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό» σημαίνει το προσωπικό που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 24 του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου·

«εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου» σημαίνει πρόσωπο το οποίο πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου απασχολείτο ως εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου στο ΑΞΙΚ και του οποίου η σύμβαση απασχόλησης μετατράπηκε σε σύμβαση αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού Νόμου ή με δικαστική ή διοικητική διαδικασία·

«Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου» ή «ΤΕΠΑΚ» σημαίνει το Πανεπιστήμιο που έχει ιδρυθεί δυνάμει των διατάξεων του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου·

«δημόσια υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου·

«υπάλληλος» σημαίνει το προσωπικό του ΑΞΙΚ που κατέχει μόνιμη θέση βάσει εγκεκριμένων σχεδίων υπηρεσίας για το ΑΞΙΚ που κατατίθενται προς έγκριση από τη Βουλή.

Μεταφορά υπαλλήλων και εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου στο ΤΕΠΑΚ

3. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4, οι υπάλληλοι του ΑΞΙΚ, καθώς και οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου, οι θέσεις των οποίων προβλέπονται στο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, μεταφέρονται στο ΤΕΠΑΚ, μετονομάζονται σύμφωνα με το Παράρτημα και εντάσσονται στον προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ.

Δικαίωμα υπαλλήλου και εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου να αρνηθεί τη μεταφορά του στο ΤΕΠΑΚ και σχετικές διευθετήσεις

4.-(1) Υπάλληλος και εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου που επηρεάζεται από την εφαρμογή του άρθρου 3 μεταφέρεται στο ΤΕΠΑΚ μόνο εφόσον δηλώσει ότι επιθυμεί τη μεταφορά του σε αυτό-

(α) ανέκκλητα και γραπτώς στον Πρόεδρο του Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ· και

(β)ε ντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν των όρων υπηρεσίας βάσει των οποίων καλείται να υπηρετήσει στο ΤΕΠΑΚ.

(2) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ κοινοποιεί τις δηλώσεις τις οποίες λαμβάνει δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου στον Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας:

Νοείται ότι, στην περίπτωση των υπαλλήλων ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κοινοποιεί τις δηλώσεις αυτές και στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

(3) Οποιοσδήποτε υπάλληλος και εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου δεν παράσχει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου τέτοια εμπρόθεσμη, ανέκκλητη και γραπτή δήλωση, παραμένει στη δημόσια υπηρεσία.

Όροι υπηρεσίας και δικαιώματα υπαλλήλων και εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου

5.-(1)(α) Υπάλληλος ο οποίος μεταφέρεται στο ΤΕΠΑΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του σε αυτό, τηρουμένων οποιωνδήποτε σχετικών διατάξεων του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα και ωφελήματα και έχει όλες τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των υπαλλήλων του ΤΕΠΑΚ:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου, του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών που καθορίζουν τους κανόνες καταβολής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων του ΤΕΠΑΚ, εφαρμόζονται στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα υπαλλήλου που μεταφέρεται στο ΤΕΠΑΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(β) Εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου ο οποίος μεταφέρεται στο ΤΕΠΑΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του σε αυτό απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα και ωφελήματα και έχει όλες τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου στο ΤΕΠΑΚ.

(2)(α) Οι όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων οι οποίοι μεταφέρονται στο ΤΕΠΑΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι οι όροι που διέπουν την υπηρεσία των υπαλλήλων του ΤΕΠΑΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(β) Οι όροι απασχόλησης των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου οι οποίοι μεταφέρονται στο ΤΕΠΑΚ είναι οι όροι απασχόλησης που διέπουν τους εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου στο ΤΕΠΑΚ.

(3)(α) Η υπηρεσία υπαλλήλου ή εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου στο ΑΞΙΚ, ο οποίος μεταφέρεται στο ΤΕΠΑΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, λογίζεται ως άνευ διακοπής συνέχιση της υπηρεσίας αυτού κατά την προηγούμενη υπηρεσία του και οι απολαβές και λοιποί όροι υπηρεσίας δεν δύναται να μεταβληθούν δυσμενώς κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο ΤΕΠΑΚ, παρά μόνο σε περίπτωση που οι όροι αυτοί μεταβληθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο για το αντίστοιχο προσωπικό στη δημόσια υπηρεσία.

(β) Υπάλληλος, ή εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου ο οποίος μεταφέρεται στο ΤΕΠΑΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διατηρεί τη μισθοδοτική του κλίμακα, περιλαμβα-νομένων και προσωπικών ρυθμίσεων:

Νοείται ότι, τυχόν συσσωρευμένη άδεια ανάπαυσης σε πίστη του υπαλλήλου ή εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου κατά την ημερομηνία μεταφοράς του δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου μεταφέρεται:

Νοείται περαιτέρω ότι, η υπηρεσία στη δημόσια υπηρεσία συνυπολογίζεται για σκοπούς υπολογισμού της άδειας ανάπαυσης του υπαλλήλου ή του εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου στο ΤΕΠΑΚ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 3)

Υπάλληλοι και εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου που μεταφέρονται από το ΑΞΙΚ, Υπουργείο Παιδείας, Αθλη-τισμού και Νεολαίας στο ΤΕΠΑΚ:

Α. Μόνιμες θέσεις στο ΑΞΙΚ, βάσει εγκεκριμένων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχεδίων υπηρεσίας:

(α) Μία θέση Διευθυντή ΑΞΙΚ [Κλίμακα Α14(ii)] μετονομάζεται σε Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό ή Διοικητικό Προσωπικό - πρώην Διευθυντής ΑΞΙΚ [Κλίμακα Α14(ii)] και μεταφέρεται με τον κάτοχό της στο ΤΕΠΑΚ.

(β) Μία θέση Ανώτερου Λειτουργού [Κλίμακα Α13(ii)] μετονομάζεται σε Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό ή Διοικητικό Προσωπικό - πρώην Ανώτερος Λειτουργός ΑΞΙΚ (Κλίμακα Α13(ii)) και μεταφέρεται με τον κάτοχό της στο ΤΕΠΑΚ.

(γ) Μία θέση Προϊστάμενου Κλάδου Γενικών Σπουδών (Κλίμακα Α12) μετονομάζεται σε Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - πρώην Προϊστάμενος Κλάδου Γενικών Σπουδών ΑΞΙΚ (Κλίμακα Α12) και μεταφέρεται με τον κάτοχό της στο ΤΕΠΑΚ.

(δ) Μία θέση Προϊστάμενου Κλάδου Ξενοδοχειακών Σπουδών [Κλίμακα Α11(ii)] μετονομάζεται σε Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - πρώην Προϊστάμενος Κλάδου Ξενοδοχειακών Σπουδών ΑΞΙΚ [Κλίμακα Α11(ii)] και μεταφέρεται με τον κάτοχο της στο ΤΕΠΑΚ.

(ε) Δύο θέσεις Ανώτερου Εκπαιδευτή [Κλίμακα Α10(i)] μετονομάζονται σε Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - πρώην Ανώτερος Εκπαιδευτής ΑΞΙΚ [Κλίμακα Α10(i)] και μεταφέρονται με τον κάτοχό τους στο ΤΕΠΑΚ.

(στ) Μία θέση Βιβλιοθηκάριου [Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)] μετονομάζεται σε πρώην Βιβλιοθηκάριο ΑΞΙΚ [Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)] και μεταφέρεται με την κάτοχό της στο ΤΕΠΑΚ.

Β. Εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου που απασχολούνται βάσει προκήρυξης θέσεων απασχόλησης στο ΑΞΙΚ:

(α) Ένας Εργοδοτούμενος Αορίστου Χρόνου, Καθηγητής Πληροφορικής στο ΑΞΙΚ (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11) μετονομάζεται σε Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Αορίστου Χρόνου) - πρώην Καθηγητής Πληροφορικής ΑΞΙΚ (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11) και μεταφέρεται στο ΤΕΠΑΚ.

(β) Δύο Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου Καθηγητές Ξενοδοχειακών Σπουδών στο ΑΞΙΚ (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11) μετονομάζονται σε Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Αορίστου Χρόνου) - πρώην Καθηγητές Ξενοδοχειακών Σπουδών ΑΞΙΚ (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11) και μεταφέρονται στο ΤΕΠΑΚ.

(γ) Ένας Εργοδοτούμενος Αορίστου Χρόνου - Εκπαιδευτής Ξενοδοχειακής Οικονομίας στο ΑΞΙΚ [Κλίμακα Α6 και Α9(i)] μετονομάζεται σε Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Αορίστου Χρόνου) - πρώην Εκπαιδευτής Ξενοδοχειακές Οικονομίας ΑΞΙΚ (Κλίμακα Α6 και Α9(i)) και μεταφέρεται στο ΤΕΠΑΚ.