ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Τυποποίηση

41.-(1) Η Αρχή ενθαρρύνει τη χρήση ευρωπαϊκών ή διεθνώς αποδεκτών προτύπων και προδιαγραφών σχετικών με την ασφάλεια των δικτύων και συστημάτων πληροφοριών.

(2) Η Αρχή συνεργάζεται με τον ENISA και τα άλλα κράτη μέλη, προκείμενου να εκδοθούν συμβουλές και κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τους τεχνικούς τομείς που πρέπει να εξετάζονται σε σχέση με τις διατάξεις του εδαφίου (1), καθώς και όσον αφορά υφιστάμενα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών προτύπων των άλλων κρατών μελών για την κάλυψη αυτών των τομέων.

Εθελούσια κοινοποίηση

42.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (λα) του άρθρου 17, οντότητες που δεν έχουν προσδιοριστεί ως φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών ή/και φορείς κρίσιμων υποδομών πληροφοριών και δεν είναι παροχείς ψηφιακών υπηρεσιών, δύναται να κοινοποιούν, σε εθελούσια βάση, συμβάντα με σοβαρό αντίκτυπο στη συνέχεια των υπηρεσιών που παρέχουν.

(2) Κατά την επεξεργασία των κοινοποιήσεων, η Αρχή ενεργεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 35.

(3) Η Αρχή μπορεί να δίνει προτεραιότητα στην επεξεργασία των υποχρεωτικών έναντι των εθελούσιων κοινοποιήσεων.

(4) Οι εθελούσιες κοινοποιήσεις υποβάλλονται σε επεξεργασία, μόνο εφόσον η επεξεργασία αυτή δεν συνιστά δυσανάλογη ή περιττή επιβάρυνση για την Αρχή.

(5) Η εθελούσια κοινοποίηση δεν συνεπάγεται την επιβολή στην κοινοποιούσα οντότητα τυχόν υποχρεώσεων τις οποίες δεν θα είχε, εάν δεν προέβαινε στην εν λόγω κοινοποίηση.