Τυποποίηση

41.-(1) Η Αρχή ενθαρρύνει τη χρήση ευρωπαϊκών ή διεθνώς αποδεκτών προτύπων και προδιαγραφών σχετικών με την ασφάλεια των δικτύων και συστημάτων πληροφοριών.

(2) Η Αρχή συνεργάζεται με τον ENISA και τα άλλα κράτη μέλη, προκείμενου να εκδοθούν συμβουλές και κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τους τεχνικούς τομείς που πρέπει να εξετάζονται σε σχέση με τις διατάξεις του εδαφίου (1), καθώς και όσον αφορά υφιστάμενα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών προτύπων των άλλων κρατών μελών για την κάλυψη αυτών των τομέων.