Εθελούσια κοινοποίηση

42.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (λα) του άρθρου 17, οντότητες που δεν έχουν προσδιοριστεί ως φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών ή/και φορείς κρίσιμων υποδομών πληροφοριών και δεν είναι παροχείς ψηφιακών υπηρεσιών, δύναται να κοινοποιούν, σε εθελούσια βάση, συμβάντα με σοβαρό αντίκτυπο στη συνέχεια των υπηρεσιών που παρέχουν.

(2) Κατά την επεξεργασία των κοινοποιήσεων, η Αρχή ενεργεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 35.

(3) Η Αρχή μπορεί να δίνει προτεραιότητα στην επεξεργασία των υποχρεωτικών έναντι των εθελούσιων κοινοποιήσεων.

(4) Οι εθελούσιες κοινοποιήσεις υποβάλλονται σε επεξεργασία, μόνο εφόσον η επεξεργασία αυτή δεν συνιστά δυσανάλογη ή περιττή επιβάρυνση για την Αρχή.

(5) Η εθελούσια κοινοποίηση δεν συνεπάγεται την επιβολή στην κοινοποιούσα οντότητα τυχόν υποχρεώσεων τις οποίες δεν θα είχε, εάν δεν προέβαινε στην εν λόγω κοινοποίηση.