ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Ομάδα συνεργασίας και δίκτυο CSIRT

33.-(1) Εκπρόσωποι της Αρχής συμμετέχουν στην ομάδα συνεργασίας που έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 11 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ και συμβάλλουν στην εκτέλεση των καθηκόντων της.

(2) Εκπρόσωποι της Αρχής ή/και του εθνικού CSIRT συμμετέχουν στο δίκτυο εθνικών CSIRT που έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 12 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ και συμβάλλουν στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

(3) Εκπρόσωποι της Αρχής ή/και του εθνικού CSIRT συνεργάζονται με φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εκπροσωπούν τη Δημοκρατία σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.

Συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς

34. Η Αρχή δύναται-

(α) να συνεργάζεται με φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε εθνικό επίπεδο,

(β) να συνεργάζεται με φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε διεθνές επίπεδο και να εκπροσωπεί την Δημοκρατία σε διεθνείς οργανισμούς σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται διαφορετικά σε διεθνείς συμφωνίες.