Συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς

34. Η Αρχή δύναται-

(α) να συνεργάζεται με φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε εθνικό επίπεδο,

(β) να συνεργάζεται με φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε διεθνές επίπεδο και να εκπροσωπεί την Δημοκρατία σε διεθνείς οργανισμούς σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται διαφορετικά σε διεθνείς συμφωνίες.