Ομάδα συνεργασίας και δίκτυο CSIRT

33.-(1) Εκπρόσωποι της Αρχής συμμετέχουν στην ομάδα συνεργασίας που έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 11 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ και συμβάλλουν στην εκτέλεση των καθηκόντων της.

(2) Εκπρόσωποι της Αρχής ή/και του εθνικού CSIRT συμμετέχουν στο δίκτυο εθνικών CSIRT που έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 12 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ και συμβάλλουν στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

(3) Εκπρόσωποι της Αρχής ή/και του εθνικού CSIRT συνεργάζονται με φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εκπροσωπούν τη Δημοκρατία σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.